Gói bảo hiểm hơn 314 tỷ đồng của PV Gas: Cần xem xét lại hình thức đấu thầu