Luật sư nói gì sau khi bị ALMA gửi tối hậu thư "đe dọa"