Bộ Xây dựng đề nghị các tỉnh báo cáo việc xây trụ sở, trung tâm hành chính

13:07' 10/06/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng trụ sở liên cơ quan cấp tỉnh, khu trung tâm hành chính tập trung trên địa bàn cả nước nhằm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng.
 
Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An
Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An

Ngày 3/4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó giao Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, thời gian qua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quan tâm triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới công sở; một số địa phương đã triển khai thủ tục và thực hiện đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động, cải thiện điều kiện làm việc, tạo điều kiện thuận lợi trong việc phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; góp phần chỉnh trang đô thị.

Tuy nhiên, trong công tác đầu tư xây dựng công sở và khu hành chính tập trung còn có một số tồn tại, hạn chế: Một số dự án đầu tư chưa phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; việc xử lý, sắp xếp các trụ sở cũ và huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để tạo nguồn vốn đầu tư chưa hiệu quả; quy mô đầu tư chưa phù hợp với các tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo quy định, gây lãng phí.

Để thực hiện tốt Chỉ thị và nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng trụ sở liên cơ quan cấp tỉnh, khu trung tâm hành chính tập trung trên địa bàn cả nước; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng khu liên cơ quan cấp tỉnh, khu trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020 bao gồm cả các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đang xin chủ trương đầu tư, nội dung cần báo cáo là: tình hình triển khai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh; phương án tổng thể về xử lý, sắp xếp lại công sở, trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp tỉnh; những khó khăn, bất cập trong quá trình đầu tư; đề xuất, kiến nghị của địa phương...

Đối với các dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung cấp huyện đang triển khai đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của UBND cấp tỉnh, thực trạng công sở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và nhu cầu đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025...

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 25/6. 

Khánh An