http://vnmedia.vn/cong-nghe/201801/vnpt-chinh-thuc-khai-truong-he-thong-quan-ly-thue-bao-m2m-591507/v3.txt