VNPT triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo