WhiteHat Grand Prix 06: Tìm kiếm lỗ hổng trên các hệ thống thông tin quan trọng