Sửa Luật Báo chí: Khai thác thông tin sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý