Trục lợi bảo hiểm y tế: Gần 3000 tỷ đồng bị từ chối thanh toán!