Hà Nội giữ nguyên thời gian tổ chức không gian đi bộ hồ Gươm