Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc"!

10:37, 28/01/2016
|

(VnMedia) - Sáng 28/1/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bế mạc, thành công tốt đẹp sau 8 ngày làm việc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đọc Báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thảo luận dân chủ, thống nhất cao số lượng Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần đủ số lượng 19 đồng chí.

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 đồng chí do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đọc diễn văn bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, sau hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội XII đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Đại hội thông qua nhiều văn kiện quan trọng. Nội dung các văn kiện là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với nhiều quyết sách quan trọng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức, 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết) tiêu biểu cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong cả nước.

Thay mặt Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn tới các đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, giao cho Ban Chấp hành trọng trách lớn lao trước Đảng, nhân dân và đất nước. “Chúng tôi nhận thấy đây là vinh dự và nguồn động viên hết sức to lớn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là để vượt qua không ít những khó khăn, thách thức đang ở phía trước” –Tổng Bí thư nói.

Cũng theo Tổng Bí thư, những thành tựu đất nước ta đã đạt được trong nhiệm kỳ qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, và sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đặc biệt trong đó có sự đóng góp to lớn, quan trọng của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành TƯ, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa 11.

Trước toàn Đại hội, Tổng Bí thư cam kết: “Chúng tôi xin hứa, tập thể Ban chấp hành Trung ương khóa 12 sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường đoàn kết, nhất trí, gắn kết tư tưởng và hành động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng”.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.


Ý kiến bạn đọc