Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7

14:47, 29/06/2018
|

(VnMedia) - Hôm nay (29/6), Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng. 

Tham dự Hội nghị là các cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh, để việc học tập, quán triệt các Nghị quyết đạt hiệu quả, đề nghị các đại biểu dự Hội nghị dành thời gian nghiên cứu sâu nội dung Nghị quyết và các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 7 để nhận thức đúng, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng Nghị quyết.

Các Nghị quyết vừa qua đã được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu sắc, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Việc học tập, quán triệt không chỉ để các cán bộ hiểu, nhận thức đúng về Nghị quyết mà còn giúp có thêm kiến thức để làm tốt việc giới thiệu, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời trực tiếp chỉ đạo, triển khai Nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi thảo luận, liên hệ thực tiễn của địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung của các Nghị quyết.

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng (Ảnh: VOV)

Sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức việc triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền giới thiệu 3 Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở đơn vị và địa phương mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả  phù hợp với từng đối tượng, kiên quyết khắc phục “bệnh” lười học Nghị quyết, học tập hình thức, đối phó, tiếp tục đổi mới việc học tập Nghị quyết trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu Nghị quyết, trao đổi và thảo luận.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ chủ chốt cấp ban, ngành liên quan trực tiếp đến 3 lĩnh vực cán bộ, tiền lương và BHXH cần có thêm các hình thức thảo luận, hội thảo, tọa đàm chuyên sâu để phân tích kỹ tình hình, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung của từng Nghị quyết và dành thời gian thỏa đáng để cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn địa phương và đơn vị, trong đó cần xác định rõ việc cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết. Chú trọng phát huy vai trò của cơ quan báo chí trong tuyên truyền 3 Nghị quyết của Hội nghị trên cơ sở đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, cặn kẽ các chủ trương lớn của Đảng, tránh bị lợi dụng, làm ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội.

Trong quá trình tổ chức thực hiện quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu cấp ủy các cấp dành thời gian quan tâm đánh giá tổng hợp những đề xuất kiến nghị kể cả những ý kiến khác trong nhận thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết để có hình thức giải đáp kịp thời và báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính xây dựng, những quan điểm sai trái thù địch, cản trở việc nghiên cứu học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII , trong phiên bế mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng mà Hội nghị đã đạt được trong các nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ; cải cách chính sách tiền lương; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị Trung ương lần thứ 7 đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ngày 19/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đặt ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 

Tiếp đó, ngày 21/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 

Ngày 23/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Tiến Vinh


Ý kiến bạn đọc