Chấp thuận giải pháp xử lý ô nhiễm bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng