Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải

23:32, 30/12/2012
|

(VnMedia)- Nhiệm vụ cụ thể cải cách hành chính trong lĩnh vực GTVT là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính.

Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 3187/QĐ-BGTVT ngày 10/12/2012 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ GTVT được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Bộ GTVT.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ GTVT nhằm mục tiêu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực GTVT; đơn giản hóa hệ thống thủ tục hành chính trong lĩnh vực GTVT; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý từ Bộ đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ và năng lực, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng hành chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tạo sự tác động tích cực trong quản lý hành chính nhà nước đối với phát triển GTVT. Đồng thời từng bước xây dựng Bộ GTVT chuyên nghiệp, hiện đại phát triển bền vững đảm bảo sự quản lý điều hành thông suốt, hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo bước chuyển biến mới trong ngành GTVT.

Nhiệm vụ cụ thể cải cách hành chính trong lĩnh vực GTVT là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính.

Đối với nội dung cải cách thể chế, nhiệm vụ đặt ra là xây dựng, ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013; Tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ. Trong đó, tiếp tục thực hiện xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa Việt Nam, xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam; trình Chính phủ 08 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ 03 Quyết định và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế của ngành GTVT; Thực hiện việc đổi mới quy trình và nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Ban hành kế hoạch kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 và thực hiện việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch đã đề ra; Thực hiện kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với nội dung cải cách thủ tục hành chính, nhiệm vụ năm 2013 là xây dựng, ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo kế hoạch đã được phê duyệt; Kiểm soát các quy định về thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Thống kê, công bố, cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Tổ chức tiêp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trong lĩnh vực GTVT.

Về nội dung cải cách tổ chức bộ máy năm 2013, cần rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ để điều chỉnh cho phù hợp với Nghị định số 107/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính thuộc Bộ.

Về nội dung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, năm 2013 tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, quản lý nhà nước, tin học trong và ngoài nước cho cán bộ, công chức; Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

Về nội dung cải cách tài chính công, năm 2013 tiếp tục triển khai tự chủ biên chế, kinh phí đơn vj sự nghiệp công lập giai đoạn 2013-2015; ban hành các quyết định phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT.

Đối với nội dung hiện đại hóa hành chính, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; Triển khai thí điểm cung cấp trực tuyến mức độ 3 (cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; Hoàn thiện các văn bản quy định về chữ ký số để triển khai đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý; Tiếp tục triển khai thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa; Hoàn thiện, đưa vào sử dụng hệ thống quản lý văn bản tài liệu idoc thay thế phần mềm quản lý văn bản đang sử dụng; Xây dựng, công bố trên Trang thông tin điện tử của Bộ lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Xây dựng, điều chỉnh hoặc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 theo Quyết định số 118/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/9/2009.

Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiện tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ theo các nhiệm vụ được phân công; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, đề nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch cải cách hành chính theo từng lĩnh vực được phân công gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp chung theo quy định./.


Báo Điện tử VnMedia

Ý kiến bạn đọc