Giá viện phí tăng tối đa: Người không có thẻ bảo hiểm lo nhất