Những yếu tố có thể cản trở đà tăng trưởng xuất khẩu Việt Nam