Số lượng doanh nghiệp quay trở lại thị trường tăng mạnh

06:52, 30/07/2019
|
 - Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 07 tháng đầu năm 2019 là 24.289 doanh nghiệp, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7/2019, số doanh nghiệp thành lập mới là 12.352 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 139.200 tỷ đồng, tăng 9,7% về số doanh nghiệp và tăng 14,0% về số vốn. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 11,3 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Cũng trong tháng 7/2019, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 94.925 người, giảm 17,4%; Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 2.690 doanh nghiệp, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 2.501 doanh nghiệp, tăng 2,4%; Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ hoàn thành thủ tục giải thể là 2.471 doanh nghiệp, tăng 4,0%; Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.434 doanh nghiệp, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Về số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là 3.502 doanh nghiệp, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 7 tháng đầu năm 2019 là 103.599 doanh nghiệp (tăng 9,6% so với cùng kỳ 2018), bao gồm: 79.310 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 4,6%) và 24.289 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 29,9%). Trung bình mỗi tháng có 14.800 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường.
 
Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2019, cả nước có 79.310 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 999.395 tỷ đồng, tăng 4,6% về số doanh nghiệp và tăng 29,6% về số vốn đăng ký. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 23,9%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 743.929 lao động, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng đầu năm 2019 là 2.476.290 tỷ đồng (tăng 11,0% so với cùng kỳ năm 2018), bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 999.395 tỷ đồng (tăng 29,6%) và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp là 1.476.895 tỷ đồng (tăng 1,1%) với 23.176 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn.
 
Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 07 tháng đầu năm 2019 là 24.289 doanh nghiệp, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Trong 7 tháng đầu năm 2019, có 57.206 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (tăng 16,2% so với cùng kỳ 2018), bao gồm: 23.118 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 15,6%), 24.828 doanh nghiệp chờ giải thể (tăng 15,3%), 9.260 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 20,0%). Trung bình mỗi tháng có 8.172 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
 
Riêng về số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước trong 7 tháng đầu năm 2019 là 23.118 doanh nghiệp, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là những doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh dưới 01 năm với cơ quan đăng ký kinh doanh, sau khi kết thúc thời gian tạm ngừng có thể sẽ quay trở lại hoạt động kinh doanh.
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc