Tạo cơ chế huy động các doanh nghiệp tham gia Hệ tri thức Việt số hóa