Chủ quán phở sẽ phải thành Giám đốc doanh nghiệp phở?