http://vnmedia.vn/kinh-te/ngan-hang/v3.txt
Ngân hàng

Năm 2018, Công ty VAMC phải hoàn thành mua nợ xấu theo giá thị trường tổi thiểu 6.600 tỷ đồng