• D

    D
    Entertainment, TJ Communications và MIRAEAN. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập mối quan hệ song phương Việt Nam – Hàn Quốc dưới sự tài trợ của MBC Plus Media, MBC Music và các doanh nghiệp khác
    2017-03-20T20:24:47Z