• Bàn và xin ý kiến khi sắp xếp lại hàng trăm đơn vị hành chính trên cả nước

    Bàn và xin ý kiến khi sắp xếp lại hàng trăm đơn vị hành chính trên cả nước
    xác định thêm vì hiện nay, Đề án chỉ xác định sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, chưa tính Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, mục tiêu của sắp xếp đơn vị hành chính là làm tinh gọn một đơn vị hành chính cùng cấp liền kề… Cũng theo đề án, sẽ không thực hiện sắp xếp đơn vị hành
    2018-08-10T09:00:18Z