Điều gì tạo nên sức hút của bộ phim 'Cuộc giải cứu đếm ngược' ?