http://vnmedia.vn/van-hoa/sao/v3.txt
Sao

Đỗ Thụy Khanh: "Tôi là người khá cổ hủ trong tình yêu"